Karta i akt zgonu

Karta zgonu to dokument stwierdzający zgon, który jest niezbędny do odebrania ciała zmarłego przez zakład pogrzebowy. Składa się on z dwóch części. Jedna z nich jest wymagana do wyrobienia aktu zgonu, zaś druga do pochówku.

Akt zgonu wyrabiany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2015 roku bezpłatnie wydawany jest tylko jeden egzemplarz tego dokumentu. Jest on niezbędny do odebrania ciała zmarłego ze szpitala, uzyskania zasiłku pogrzebowego oraz dopełnienia formalności w zarządach cmentarzy.

Zgon powinni zgłosić:

 • Małżonek bądź dzieci zmarłego;
 • Najbliżsi krewni lub powinowaci;
 • Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;
 • Osoby, które były obecne przy zgonie bądź przekonały się o nim naocznie;
 • Administrator budynku, w którym nastąpił zgon;
 • Pracownicy szpitala lub zakładu, w którym nastąpił zgon.

Do sporządzenia aktu zgonu niezbędne są następujące dokumenty:

 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza;
 • Dowód osobisty zmarłego lub jego paszport, jeśli jest on cudzoziemcem;
 • Dowód osobisty wnioskodawcy.

Akt zgonu zawiera następujące informacje:

 • Nazwisko, imię lub imiona zmarłego, nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, a także jego miejsce zamieszkania;
 • Datę, godzinę i miejsce zgonu bądź znalezienia zwłok;
 • Nazwisko, imię lub imiona, a także nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej;
 • Nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego;
 • Nazwisko, imię lub imiona oraz miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon bądź dane dotyczące szpitala lub zakładu, w którym zgon nastąpił.